Algemene Voorwaarden

Art. 1. Definities
Zorgaanbieder Yaia Praktijk voor natuurgeneeskunde in Amersfoort, Therapeut Sandra Terlouw: eenmanszaak, gevestigd te Amersfoort. Correspondentieadres Gele Plomp 52 3824 WK. Hierna genoemd als Zorgaanbieder/therapeut. Cliënt/opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met Yaia Praktijk voor natuurgeneeskunde een behandelovereenkomst aangaat.

Art. 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de Zorgaanbieder/therapeut en de Cliënt/opdrachtgever.

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Zorgaanbieder/therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.Cliënt/opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Zorgaanbieder/therapeut worden medegedeeld.
3. Zorgaanbieder/therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de Cliënt/opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

Art. 4. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aan te passen.
2. Zorgaanbieder/therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de Cliënt/opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Art.5. Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 6. Klachten
Cliënt/opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de Zorgaanbieder/therapeut, bij gebreke waarvan het recht van cliënt/opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Art. 7. Betaling
Betaling te geschieden na behandeling middels een transactie (overboeking, contant) binnen 14 dagen na factuurdatum op het door Zorgaanbieder/therapeut aangegeven bankrekeningnummer. Na overschrijding van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 1% aan dienstverlener verschuldigd.

Art. 8. Verhindering
Wanneer u verhinderd bent kunt u de afspraak kosteloos verzetten tot 48 uur van tevoren. Een afspraak verzetten tot 24 uur wordt 50% van de losse consultprijs berekend. Verzetten kan alleen via mail via sandra@praktijk-yaia.nl, telefoon, SMS of WhatsApp op nummer 06- 18 79 14 75.

Een consult annuleren kan kosteloos tot 48 uur van tevoren. Binnen 48 uur annuleren zal de losse consultprijs volledig worden gefactureerd. Annuleren kan alleen via mail sandra@prakijk-yaia.nl, telefoon, SMS of WhatsApp op nummer 06- 18 79 14 75.

Werkwijze en tarieven
Er is mogelijkheid tot een telefonisch kennismakingsgesprek. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. 

Een consult (afspraak) is los af te spreken, kost €90 en duurt maximaal 75 minuten. 

Consulten vinden plaats op locatie
- Amersfoort Noord, praktijk aan huis: Gele Plomp 52, 3824 WK (maandag, zaterdag). Er is parkeergelegenheid aan huis en in de hele wijk is het parkeren van je auto gratis. Bereikbaar per Syntusbus lijn 2 Nieuwland via Meander MC, uitstappen bij halte Biesvaren, 5 minuten lopen.

- Amersfoort Centrum, Bindi Amersfoort: Bergstraat 6, 3811 NH (vrijdag). Dit is op 10 minuten lopen afstand van Amersfoort Centraal station. Er is parkeergelegenheid voor je auto achter het gebouw. Hier kan je gratis parkeren gedurende onze afspraak. Helaas is het aantal plekken beperkt. Betaald parkeren kan in de Bergstraat, de parkeergarage van de Plus en rond het Julianaplein. Aan de Leusderweg is het gratis parkeren voor maximaal 1,5 uur.

Bij uitzondering en in overleg is het mogelijk een consult digitaal met videoverbinding of telefonisch te hebben.

Mogelijk worden consulten van Yaia vergoed door uw zorgverzekering, in de aanvullende verzekering. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekering. Geef de juiste declaratiecodes vooraf door zodat deze juist op de factuur komen te staan. De volgende codes zijn toegewezen:
- Manuele geneeskunde/klassieke massage 9010, prestatiecode 24017 klassieke massage
- Natuurgeneeskunde 9006, prestatiecode 24001 fytotherapie
- Orthomoleculaire geneeskunde 9016, prestatiecode 24000 orthomoleculaire geneeskunde
- Reflexzonetherapie 9032, prestatiecode 24009 voetreflex(zone)therapie

Yaia werkt met drie trajecten
- 3 maanden traject bestaande uit 3 consulten à maximaal 75 minuten met een persoonlijk welkom pakketje en een opschrijfboekje. De kosten hiervoor zijn € 255 en dienen vooraf betaald te worden. Per consult kan een factuur gemaakt worden welke declarabel is bij uw aanvullende zorgverzekering. Geef de juiste declaratiecode vooraf door. De geldigheidsduur van dit traject is 6 maanden vanaf datum aanschaf. Daarna vervallen de nog beschikbare consulten.
- 6 maanden traject bestaande uit 6 consulten à maximaal 75 minuten met een persoonlijk welkom pakketje en een opschrijfboekje. De kosten hiervoor zijn € 495 en dienen vooraf betaald te worden. Per consult kan een factuur gemaakt worden welke declarabel is bij uw aanvullende zorgverzekering. Geef de juiste declaratiecode vooraf door. De geldigheidsduur van dit traject is 12 maanden vanaf datum aanschaf. Daarna vervallen de nog beschikbare consulten.
- 12 maanden traject bestaande uit 12 consulten à maximaal 75 minuten met een persoonlijk welkom pakketje en een opschrijfboekje. De kosten hiervoor zijn € 975 en dienen vooraf betaald te worden. Per consult kan een factuur gemaakt worden welke declarabel is bij uw aanvullende zorgverzekering. Geef de juiste declaratiecode vooraf door. De geldigheidsduur van dit traject is 24 maanden vanaf datum aanschaf. Daarna vervallen de nog beschikbare consulten.​
- Voedingsadviezen zitten bij de trajecten inbegrepen.

U ontvangt na ieder consult digitaal een factuur die binnen twee weken na de datum op de factuur betaald dient te worden op het vermelde IBAN nummer. De factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekering. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering.

Ondersteuning
Yaia werkt met natuurlijke ondersteuning uit fytotherapie (kruidentinctuur) en Bachbloesems. Deze worden altijd specifiek voor u gemaakt, zijn altijd ondersteunend aan de behandeling en zijn in overleg ook los van een consult verkrijgbaar.

Kruidentinctuur in flesje met druppelaar:
- 50 ml (4 weken) €20
- 100 ml (8 weken) €30
- Optioneel: met Bachbloesem +€10
- Optioneel: met pipet +€ 5

Bachbloesem in flesje met pipet:
- 30 ml (4 weken) €15

De ondersteunende middelen kunnen opgestuurd worden. Hiervoor wordt €10 in rekening gebracht. De ondersteunende middelen worden gefactureerd en zijn niet declarabel bij de zorgverzekering.

In overleg kan ook kruidenthee ingezet worden. De kosten hiervan zijn verschillend en wordt voor bestellen aan u verteld.

Bereikbaarheid
Yaia is altijd bereikbaar via mail, telefoon, SMS of WhatsApp. Yaia streeft ernaar binnen 24 uur een reactie te geven.

Doelen
Yaia en u spreken vooraf af welke doelen bereikt kunnen worden en op welk termijn met de consulten en de ondersteuning dit haalbaar is.
Copyright 2023 Yaia