Privacy Regelement Yaia

Zorgaanbieder Yaia, Praktijk voor natuurgeneeskunde in Amersfoort, Therapeut Sandra Terlouw wordt hierna beschreven als Zorgaanbieder/therapeut.

In deze privacy reglement informeert Zorgaanbieder/therapeut hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. Dit is conform de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Inleiding
Deze wet regelt de relatie tussen u en Zorgaanbieder/therapeut. Wanneer u de hulp van Zorgaanbieder/therapeut inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen u beiden. U bent opdrachtgever tot zorg, hetgeen gedefinieerd wordt als: onderzoek, het geven van raad en handelingen op het gebied van de geneeskunst, die het doel hebben iemand van een ziekte te genezen, ziekte te voorkomen of de gezondheidstoestand te beoordelen, of het verlenen van verloskundige bijstand. De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat Zorgaanbieder/therapeut en u onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. In de WGBO zijn een aantal spelregels vastgelegd, die voorheen in losse wetten en in rechterlijke uitspraken te vinden waren.

De plichten van u
U moet Zorgaanbieder/therapeut goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van uw problematiek. Met juiste en volledige informatie kan Zorgaanbieder/therapeut sneller en beter een natuurgeneeskundige diagnose stellen en kan zij beter zorg verlenen. Dit klinkt logisch en redelijk, maar vaak worden uit schaamte, gemakzucht of onverschilligheid, of in de overtuiging dat het onbelangrijk zaken verzwegen of anders voorgesteld. U moet zoveel mogelijk met Zorgaanbieder/therapeut meewerken en adviezen opvolgen. Een andere belangrijke plicht van u is Zorgaanbieder/therapeut te betalen.

Het recht van u op informatie
U hebt recht op informatie, in begrijpelijke taal, over uw ziekte, de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Zorgaanbieder/therapeut zal, als dat gewenst en noodzakelijk is, de informatie schriftelijk geven, zodat u die nog eens rustig kan nalezen. Als Zorgaanbieder/therapeut denkt dat bepaalde informatie bij u slecht zal vallen, dan is dat geen reden om u deze informatie niet te geven. Alleen als naar het oordeel van Zorgaanbieder/therapeut het geven van bepaalde informatie ernstig nadeel voor u zal opleveren, dan verstrekt zij die informatie niet. Zorgaanbieder/therapeut is wel verplicht dit met een andere zorgverlener te overleggen. Alleen met voldoende informatie kunt u goed meedenken en meebeslissen over de behandeling. De WGBO schrijft dit ook voor: u beslist samen met de hulpverlener wat er gaat gebeuren.

Het recht van u om geen informatie te willen
Als u zegt bepaalde informatie niet te willen, dan krijgt u die informatie niet, tenzij dit ernstig nadeel voor uzelf of anderen oplevert, dan krijgt u toch die informatie van Zorgaanbieder/therapeut.

Het recht van u op inzage in uw dossier
Van iedere cliënt wordt een medisch dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Omdat het dossier gaat over uw fysieke, psychische (emotioneel en metaal), sociale en spirituele (het holistische) welzijn en over uw gezondheid kunt u het uiteraard inzien, met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. Op Zorgaanbieder/therapeut na mag niemand anders het dossier inzien, tenzij u daar toestemming voor geeft. Tot inzage dient zo spoedig mogelijk gelegenheid te worden gegeven, na schriftelijk opvragen. U heeft recht op kopieën van uw dossier, waarvoor Zorgaanbieder/therapeut de gemaakte onkosten in rekening zal brengen. ​ Als u een andere visie heeft dan welke in uw dossier staat, dan mag u aan Zorgaanbieder/therapeut vragen om het dossier te wijzigen of om uw visie toe te voegen aan het dossier.

Het recht van u op bescherming van uw privacy
Zorgaanbieder/therapeut dient de privacy van u te beschermen en te bewaren. Alles moet vertrouwelijk worden behandeld. Medische handelingen mogen niet door Zorgaanbieder/therapeut uitgevoerd worden. Het medisch dossier is alleen ter inzage aan Zorgaanbieder/therapeut en degenen die betrokken zijn bij de behandeling. Zorgaanbieder/therapeut mag geen enkele informatie aan derden verstrekken (inclusief directe familie), tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of als de wet Zorgaanbieder/therapeut daartoe verplicht, of als het informatie betreft ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, maar dan alleen onder strikte voorwaarden. Het beroepsgeheim vindt zijn grondslag in het recht van u op geheimhouding van uw persoonlijke gegevens. Dit recht op bescherming van de privacy ligt besloten in artikel 10 van de Grondwet. Het overlijden van u betekent niet dat uw privacy niet meer beschermd hoeft te worden. Ook na de dood hebben derden geen recht op inzage in het dossier, tenzij Zorgaanbieder/therapeut zeker weet dat u daar geen bezwaar tegen gehad zou hebben.

De plicht van Zorgaanbieder/therapeut informatie te verstrekken
Niet alleen heeft u recht op informatie, Zorgaanbieder/therapeut is zelfs verplicht u informatie te verschaffen. Zorgaanbieder/therapeut moet in voor u te bevatten bewoordingen vertellen over het onderzoek, de voorgestelde behandeling en alternatieven, en de gezondheidstoestand van u. Hierbij wordt wel het principe der redelijkheid gehanteerd: als er bijvoorbeeld een kans van één op een miljoen is op een bepaalde bijwerking van een bepaalde behandeling, dan hoeft dat niet besproken te worden.

De plicht van Zorgaanbieder/therapeut een medisch dossier bij te houden
Zorgaanbieder/therapeut heeft de plicht om een apart dossier van elke cliënt bij te houden. Een dossier is het geheel aan gegevens dat een hulpverlener over een cliënt bijhoudt. Uw voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, geboortedatum, uw telefoonnummer en e-mailadres, naam van uw huisarts en andere betrokken zorgverleners, medische gegevens worden vastgelegd. Indien het van belang is van de therapie/begeleiding leg ik godsdienst of levensovertuiging en zaken rondom seksualiteit vast. De behandeling gegevens die worden vastgelegd zijn onder meer de (natuurgeneeskundige) onderzoeksbevindingen, de natuurgeneeskundige diagnose, de ingestelde behandeling, de voortgang van de behandeling. Ook de informatieverstrekking en uw afgegeven verklaringen moeten in het dossier worden opgenomen. Persoonlijke werkaantekeningen van Zorgaanbieder/therapeut horen niet in het medisch dossier. Persoonlijke werkaantekeningen zijn indrukken, vermoedens en vragen. Ze dienen als geheugensteun voor de gedachtevorming van de Zorgaanbieder/therapeut en zijn niet bedoeld voor collegiaal gebruik. Zo gauw Zorgaanbieder/therapeut persoonlijke werkaantekeningen met haar collega’s deelt door ze op te nemen in uw dossier dan zijn uw rechten, zoals recht op inzage en vernietiging, van toepassing. Over het algemeen blijven ook klachtafhandeling en aansprakelijkheidstelling buiten het medisch dossier. Hiervoor worden aparte dossiers aangelegd door een onafhankelijke klachtencommissie en de directie.

Bewaartermijn van uw medisch dossier
De algemene bewaartermijn van een medisch dossier is 15 jaar. Na afloop van de bewaartermijn moet het dossier vernietigd worden. Van uitzonderingen op de algemene bewaartermijn van 15 jaar is sprake wanneer u hiervoor een schriftelijk verzoek indient. 

De plicht van Zorgaanbieder/therapeut de privacy van u te bewaren
Het is de plicht van Zorgaanbieder/therapeut er voor te zorgen dat geen inlichtingen over u aan derden ter beschikking komen. Tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Alleen ​personen die direct bij het onderzoek en de behandeling betrokken zijn, mogen over uw gegevens beschikken. Zonder toestemming van u kunnen wel gegevens aan derden verstrekt worden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek indien het vragen van toestemming niet mogelijk is en u niet onevenredig wordt geschaad, of het vragen van toestemming niet redelijk is en de gegevens niet tot u herleidbaar zijn. Als u echter uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen het verstrekken van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, dan mag Zorgaanbieder/therapeut geen gegevens verstrekken. Het wetenschappelijk onderzoek moet wel een algemeen belang dienen en het moet niet ook zonder uw gegevens uitgevoerd kunnen worden. Als er gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek verstrekt worden, dan wordt dat door Zorgaanbieder/therapeut in het dossier genoteerd.

Het recht van Zorgaanbieder/therapeut om verzoeken van een cliënt te weigeren
Voor diverse beroepen in de gezondheidszorg gelden professionele standaards. Zorgaanbieder/therapeut heeft het recht om niet op een onredelijk verlangen van u in te gaan. Zorgaanbieder/therapeut laat zich bij nemen van haar beslissingen leiden door haar eigen deskundigheid en mag een verzoek van u weigeren.

Toestemming van u is vereist
Voor ieder onderzoek en voor iedere behandeling is toestemming nodig van u. U beslist uiteindelijk of er wel of niet behandeld wordt, niet Zorgaanbieder/therapeut. U heeft het recht een behandeling of onderzoek te weigeren en gegeven toestemming weer in te trekken. Bij ingrijpende onderzoeken of behandelingen wordt uitdrukkelijk om de toestemming van u gevraagd. In de overige gevallen wordt ervan uitgegaan dat u stilzwijgend toestemming geeft. Wanneer u daar om vraagt, wordt in het medisch dossier genoteerd voor welke behandelingen of onderzoeken toestemming is verleend.
Copyright 2023 Yaia